Õppetöö korraldus

Tartu Ülikooli teaduskooli kursustel saavad põhikooli- ja gümnaasiuminoored õppida süvendatult huvipakkuvaid aineid ja täiendada teadmisi erinevates valdkondades.

Õppetöö vorm

Õppetöö toimub üldjuhul kaugõppena veebipõhiselt (e-õppe keskkond TÜ Moodle) ning kellaajalisi veebitunde ei toimu. Õppematerjalid, juhendid, kontrolltestid, jne avaldatakse e-õppe keskkonnas Moodle.

Kõikidel kursustel saab õppida individuaalselt, mõnel kursusel ka vähemalt kahest õpilasest koosneva rühmana. Täpsem info õppetöö vormi kohta on olemas iga kursuse kirjelduses.

Õppetöö maht

Õpilane saab osaleda ühel või mitmel kursusel. Soovitame valiku tegemisel arvestada koolikoormuse ja kursuse raskusastmega. Loe ka blogipostitust “Ühe asemel võib julgelt valida ka kaks teaduskooli kursust”.

Teaduskooli kursuste ühe ainepunkti (EAP) maht vastab 26-tunnisele õppetööle. Paindlik kaugõpe lubab kursustel osaleda kodukoolist või kodust lahkumata.

Õpilasrühmana õppimine

Õpilased teevad tööd õppematerjaliga ja sooritavad kontrolltöid ühiselt (iseseisvalt, kooli aineõpetaja või tuutori juhendamisel), rühmatöö lahendused vormistatakse ühise kontrolltööna. Rühmavanemale antakse kursusele juurdepääs Moodle e-õppe keskkonnas.

Õpilasrühmana osalemise võimalus on ära toodud kursuse kirjelduses.

Registreerumine

Teaduskooli kursustele saab registreeruda Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis (ÕIS). Registreerumisvormi link on olemas iga kursuse kirjelduse juures.

NB! ÕIS-i kaudu on võimalik registreeruda vaid individuaalsed õpilased.

Individuaalsete õpilaste registreerimisel on vaja sisestada osaleja ja kursuse eest maksja andmed.

Õpilase andmed: ees- ja perenimi, isikukood, kodune aadress, telefon, e-posti aadress, kool, klass, aineõpetaja.

NB! E-posti aadress peab olema õpilase isiklik, sest e-õppe keskkond Moodle ei luba luua mitut kontot sama e-posti aadressiga. Kindlasti tuleb valida “Osaleja” real “õpilane” mitte “kooliväline isik”.

Maksja andmed tuleb täita vastavalt sellele, kas tasuja on füüsiline või juriidiline isik.

Füüsilise isiku andmed: ees- ja perenimi, isikukood, aadress, e-posti aadress.

Juriidilise isiku andmed: asutuse nimetus, registrikood, aadress, e-posti aadres .

Õpilasrühmana registreerumiseks tuleb täita vastav vorm ja saata see aadressile teaduskool@ut.ee.
Õpilasrühma registreerimisvorm

Õppemaks

Osavõtumaks on 25 kuni 50 eurot kursuse eest. Täpne hind on toodud iga kursuse kirjelduse juures.

Kursuse eest saab maksta õpilane ise, lapsevanem või hooldaja või juriidiline isik. Soovitame enne küsida õpetajalt või koolijuhilt, kas kool või omavalitsus on nõus õppemaksu tasuma. Kui kursuse eest tasujaid on mitu, saab lisada mitme isiku või asutuse andmed.

Registreerumisel esitatud andmete alusel saadame maksjale arve. Oktoobris väljastatakse arved koolidele, kes maksavad õppetasu oma õpilaste eest. Seejärel väljastatakse arved neile, kes märkisid maksjaks iseenda või füüsilise isiku.

Kui õpilane kursuse katkestab, siis õppemaksu ei tagastata.

Õppetöö toimumisaeg

Kursused algavad üldjuhul oktoobri teisel nädalal ning lõppevad aprillis.

Veebikursustele pääsemise juhendid saadetakse õpilastele e-kirjaga kursuse alguseks märgitud kuupäeval.

Kursuste õppematerjalid ja õppejõud

Õppematerjale koostavad ja õppetööd viivad läbi Tartu Ülikooli õppejõud, teadustöötajad ja üliõpilased.

Õppetöö on eesti keeles, kui ei ole märgitud teisiti.

Hindamine

Teaduskooli kursustel rakendatakse Tartu Ülikoolis kehtivat hindamissüsteemi (eristav või mitteeristav hindamine). Täpsemad lõpetamise tingimused on toodud iga kursuse kirjelduses.

Kursuse lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Kursuse lõpetaja saab Tartu Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse, millel on märgitud läbitud kursuse nimetus, teemad, maht ainepunktides ja tulemus (hindeline või arvestus). Õpitulemused sisestatakse Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi.

Tartu Ülikooli teaduskool väljastab lõpudokumente ainult digitaalselt, saates need osalejatele e-postiga. Seetõttu on väga oluline, et registreerumisel oleks märgitud õppija individuaalne e-posti aadress.

Digitaalsed täiendusõppe lõpudokumendid tõestatakse Tartu Ülikooli digitempliga. See kinnitab, et Tartu Ülikool on väljastanud konkreetse digitaalse dokumendi ning seda dokumenti ei ole vahepeal muudetud.

Koolituse läbinule saadetakse e-kirjaga link, kust saab dokumendi alla laadida. Link on saatmispäevast alates aktiivne ühe aasta. Koolituse läbimist tõendav dokument on PDF-formaadis, digitaalne kinnitus (digiümbrik) BDOC-formaadis. Digitaalselt tõendatud dokumendi avamiseks vajate ID-kaardi tarkvara, mille saate alla laadida siit.

Õpilasrühmana õppivad õpilased saavad tõendi kursusel osalemise kohta.

Lisainfo:
Tartu Ülikooli teaduskool
Tel 737 5581
teaduskool@ut.ee