Kursuse eesmärgiks on tõsta gümnaasiumiõpilaste erialakirjanduse läbitöötamise ja matemaatikaülesannete iseseisva lahendamise oskust.

See kursus on sulle, kui:

 • õpid gümnaasiumiastmes
 • tunned sügavamat huvi matemaatika vastu ja Sulle meeldib iseseisavalt lahendada matemaatikaülesandeid
 • soovid saada huvitavaid lisateadmisi koolis õpitule ja tahad rakendada õpitut ülesannete lahendamisel
 • tahad valmistuda matemaatikavõistlusteks
 • sinu tulevikuplaanid on seotud erialaga/elukutsega, mis vajab head matemaatilist mõtlemist.

Kursuse läbinud õpilane oskab lahendada mitme erineva meetodiga liitmistehtega seotud tähereebuseid (st kasutades loogilist arutelu ja matemaatilisi seoseid, oskab asendada nt klassikalises tähereebuses SEND+MORE=MONEY kõik tähed numbritega nii, et võrdus kehtiks ning erinevatele tähtedele vastaksid erinevad numbrid ja ühesugustele – ühesugused). Samuti oskab ta lahendada „kes-on-kes“ tüüpi loogikaülesandeid nii tabelite abil kui ka arutluse teel. Lisaks oskab lõpetanu lahendada keerulisemaid ja seetõttu huvitavamaid protsentülesandeid, mis on liigitatud kolme rühma:

 1. protsentülesanded kooli temaatikast, mille lahendamisel tuleb hoolega jälgida, millist suurust saab antud kontekstis lugeda tervikuks,
 2. ülesanded teatud objektis (nt materjalis, tootes, toiduaines, lahuses jne) sisalduvate komponentide protsendilise koostise määramiseks,
 3. ülesanded, kus vaadeldava suuruse muut on väljendatud protsentides.

Kursuse läbinud õpilane tunneb mõningaid võrrandite üldisi lahendusmeetodeid, mis tuginevad kooliteadmistele ja oskab neid rakendada, lahendades ühe tundmatuga ruut-, kuup- ja neljanda astme võrrandeid (sh oskab lahendada võrrandeid tegurdamise ja täisruudu eraldamise meetoditel). On omandanud oskuse geomeetriaülesannete lahendamisel rakendada nii võrdhaarse kolmnurga omadusi kui ka tunnuseid, tunneb lisakonstruktsioonide meetodit.

 • Matemaatika
 • 9 oktoober, 2023
 • 10.-12. klass
 • 3 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
 • 30 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Kursus oli väga hea ja teemad olid huvitavad. Minu arust oli parim teema "kuldne kolmnurk".

 • Oli huvitav ja hariv. Materjalid olid head ning kontrolltööd ja testid paraja raskustasemega.