Kursuse eesmärgiks on aidata loodusteadustest huvitatud õpilasi paremini ette valmistuda keemiaolümpiaadiks ja loodusteaduste olümpiaadiks keemia valdkonnas. Kursuse käigus arendatakse õpilaste oskusi lahendada olümpiaadi-tüüpi ülesandeid.

See kursus on Sulle, kui

 • õpid põhikooli vanemas astmes või 10. -11. klassis,
 • tunned huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu,
 • soovid ette valmistuda loodusteaduste või keemiaolümpiaadiks,
 • tahad lahendada keerulisemaid keemiaülesandeid,
 • soovid jätkata gümnaasiumiastmes õppimist reaalsuunal

Kursuse läbinud õpilane oskab lahendada põhilisi arvutusülesandeid keemias: tunneb erinevaid aine kontsentratsiooni väljendusviise, molaararvutuste põhimõtet, arvutusi gaasi ruumala ja rõhuga, tiitrimise põhimõtet, võrrandisüsteemide kasutamist ülesannete lahendamisel ja ühikute teisendamist. Kursuse lõpetaja teab olulisemaid perioodilisussüsteemi seaduspärasusi, sealhulgas trende ionisatsioonienergias, elektronegatiivsuses, aatomi- ja iooniraadiustes. Samuti oskab ta arvutada reaktsioonientalpiat, tunneb tekke- ja põlemisentalpia mõisteid ning Hessi seadust. Lisaks tunneb keemilise sideme ja molekulidevaheliste jõudude tüüpe ning nende seoseid ainete omadustega, oskab määrata aines esineva keemilise sideme tüüpi ja molekulidevahelisi jõude, oskab kirjutada Lewise struktuure ehk täppvalemeid ning määrata molekulide kuju.

 • Keemia Loodusteadused
 • 9 oktoober, 2023
 • 9.-11. klass
 • 2 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Interdistsiplinaarne Kooliprogrammi süvendav
 • 25 €
Loe lisaks (PDF)