Võistlusmatemaatika põhiteemad on algebra, arvuteooria, geomeetria ja diskreetne matemaatika (loogika, kombinatoorika, hulgad, graafid). Kõik need teemad võimaldavad koolimatemaatika teadmistele tuginedes lahendada ja põhjendada vägagi erinevaid ülesandeid. On selliseid, kus tuleb analüüsida antud konkreetset olukorda ja on selliseid, kus tuleb lahendus leida üldisemale probleemile või oluline on just näidata, kuidas ja miks selline tulemus saadakse. Neist esimesi saab kasutada võistlustel, kus hinnatakse vaid vastuseid, teisi loetakse nn olümpiaadiülesanneteks, kus oluline on just lahenduskäigu põhjalikkus. Mõlemal juhul on aga tegu lahendajale koolitunnist mittetuttava olukorraga, kus tuleb ja saab tunnis õpitut märgata ning kasutada.

Kursusel vaadeldakse enamlevinud võistlusmatemaatika meetodeid vastava teema ülesannete lahendamisel ja pööratakse tähelepanu, mida tuleks põhjendada ja kuidas seda saaks teha.

Teemade ning lahendatavate ülesannete tasemeks on orienteeruvalt vastava vanuserühma Känguru võistlusmängu ning olümpiaadi ja lahtiste võistluste ülesanded.

See kursus on Sulle, kui  

  • õpid põhikoolis
  • tunned huvi matemaatika vastu
  • meeldib iseseisavalt ülesandeid lahendada
  • tahad valmistuda matemaatikavõistlusteks

Kursuse läbinud õpilane oskab etteantud lausetest teha tõeseid järeldusi ning moodustada etteantud lause eitust. Samuti teab ta alg- ja kordarvu mõisteid ja oskab neid teadmisi lahendustes kasutada. Kursuse lõpetaja teab aritmeetika põhiteoreemi ning oskab kasutada seda jaguvusega seotud ülesannete juures ning oskab leida nii positiivsete jagajate arvu kui positiivsete jagajate summat. Kursuse läbinud õpilane oskab kasutada aritmeetilise keskmise leidmist või antud keskmise põhjal küsitud suurusi erinevates tekstülesannetes, märkab kujundite võimalusi tükeldamiseks, liitmiseks, ümberpaigutamiseks nii, et saab leida nende pindalasid ja ümbermõõte.

  • Matemaatika
  • 2 oktoober, 2023
  • 8. klass
  • 3 EAP
  • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
  • 30 €
Loe lisaks (PDF)