Võistlusmatemaatika põhiteemad on algebra, arvuteooria, geomeetria ja diskreetne matemaatika (loogika, kombinatoorika, hulgad, graafid). Kõik need teemad võimaldavad koolimatemaatika teadmistele tuginedes lahendada ja põhjendada vägagi erinevaid ülesandeid. On selliseid, kus tuleb analüüsida antud konkreetset olukorda ja on selliseid, kus tuleb lahendus leida üldisemale probleemile või oluline on just näidata, kuidas ja miks selline tulemus saadakse. Neist esimesi saab kasutada võistlustel, kus hinnatakse vaid vastuseid, teisi loetakse nn olümpiaadiülesanneteks, kus oluline on just lahenduskäigu põhjalikkus. Mõlemal juhul on aga tegu lahendajale koolitunnist mittetuttava olukorraga, kus tuleb ja saab tunnis õpitut märgata ning kasutada.

Kursusel vaadeldakse enamlevinud võistlusmatemaatika meetodeid vastava teema ülesannete lahendamisel ja pööratakse tähelepanu, mida tuleks põhjendada ja kuidas seda saaks teha.

Teemade ning lahendatavate ülesannete tasemeks on orienteeruvalt vastava vanuserühma Känguru võistlusmängu ning olümpiaadi ja lahtiste võistluste ülesanded.

Kõigepealt vaatamegi, mis on võistlusmatemaatika, kuidas võiks võistlusteks valmistuda ning millele tasub üldiselt tähelepanu pöörata lahenduste kirja panemisel.

Omaduste märkamine ja järelduste tegemine on olulised iga ülesande lahendamise juures. Sellest tulenevalt on üheks  iseseisvaks tööks test seaduspärasuste leidmiste kohta.

See kursus on Sulle, kui  

  • õpid põhikoolis
  • tunned huvi matemaatika vastu
  • meeldib iseseisavalt ülesandeid lahendada
  • tahad valmistuda matemaatikavõistlusteks

Kursuse läbinud õpilane teab paaritu- ja paarisarvu üldkuju ning oskab lahendamisel märgata ja kasutada arvude paarsust. Samuti on õpilane omandanud peamised jaguvuse omadused ja jaguvustunnused ning oskab neid kasutada ja ka põhjendada. Kursuse lõpetaja oskab märgata võrdhaarseid ja –külgseid kolmnurki ja nende abil leida otsitavat. Lisaks oskab ta kasutada teadmisi kumera nelinurga ning kolmnurga sisenurkade summa kohta ning seda, et kolmnurgas pikima külje vastas on suurim nurk. Kursuse läbija mõistab Dirichlet’ printsiibi olemust ja oskab seda kasutada ülesannete lahendamisel, märkab seaduspärasusi ning oskab põhjendada kursusel käsitletud teemadega seotud ülesannete lahendusi.

  • Matemaatika
  • 2 oktoober, 2023
  • 7. klass
  • 3 EAP
  • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
  • 30 €
Loe lisaks (PDF)